CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quyết định Về việc phê duyệt danh mục TTHC áp dụng tại bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Phường Tân Dân
11/01/2022 07:59:18

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 217 /QĐ-UBND

Tân Dân, ngày 21 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục TTHC áp dụng tại bộ phận một cửa

thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Phường Tân Dân


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Công chức Văn phòng, Thống kê UBND Phường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục 156 thủ tục hành chính áp dụng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa Uỷ ban nhân dân Phường Tân Dân (kèm theo danh mục).

Điều 2. Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND Phường có trách nhiệm niêm yết công khai và tổ chức tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Điều 3. Văn phòng HĐND-UBND, cán bộ, công chức UBND phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- TT Đảng ủy, TT HĐND - UBND;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Ánh

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN


CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN DÂN

(Ban hành kèm theo quyết định số 217/ QĐ-UBND ngày 21/7/2021)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I.

LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH (39 TTHC)

 

Lĩnh vực hòa giải cơ sở (Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

1.

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 

2.

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

3.

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

4.

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 
 

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật

(Quyết định 1133/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

5.

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

6.

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 
 

Lĩnh vực hộ tịch (Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)

7.

Thủ tục đăng ký khai sinh

 

8.

Thủ tục đăng ký kết hôn

 

9.

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

10.

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

 

11.

Thủ tục đăng ký khai tử

 

12.

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

 

13.

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

 

14.

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

 

15.

Thủ tục đăng ký giám hộ

 

16.

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

 

17.

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

18.

Thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

19.

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

 

20.

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

21.

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

 

22.

Thủ tục đăng ký lại khai tử

 

23.

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

24.

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

25.

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

Lĩnh vực chứng thực (Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

26.

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

27.

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

28.

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

 

29.

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

30.

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

31.

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

32.

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch ien quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

33.

Thủ tục chứng thực di chúc

 

34.

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

35.

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

36.

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 
 

Lĩnh vực nuôi con nuôi (Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)

37.

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

 

38.

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 
 

Lĩnh vực bồi thường nhà nước (Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

39.

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

 

II.

LĨNH VỰC NỘI VỤ (Quyết định số 741QĐ-UBND ngày 24/3/2020)

Lĩnh vực QLNN về tôn giáo (10 TTHC)

40.

Đăng ký hoạt động tín ngưỡng

 

41.

Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

 

42.

Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

43.

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một Phường

 

44.

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một Phường

 

45.

Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

46.

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một Phường

 

47.

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn Phường khác

 

48.

Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

 

49.

Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một Phường của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 
 

Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (05 TTHC)

 

50.

Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp Phường về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

51.

Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp Phường về thành tích thi đua khen thưởng theo đợt hoặc chuyên đề

 

52.

Giấy khen của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp Phường về thành tích đột xuất

 

53.

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp Phường cho gia đình

 

54.

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

 

III.

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (05 TTHC)

Quyết định số 2093/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2019

55.

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

 

56.

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

57.

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại

 

58.

Sát nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

59.

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

QĐ 4367/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

IV.

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI (11 TTHC)

(Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 30/6/2015)

Lĩnh vực đường bộ (02)

60.

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

 

61.

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

 

21

Lĩnh vực đường thủy nội địa (09)

62.

Thủ tục đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

 

63.

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

 

64.

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

 

65.

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

 

66.

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

67.

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

 

68.

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

 

69.

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

 

70.

Thủ tục Xóa đăng ký phương tiện

 

V.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & PHƯỜNG HỘI (13 TTHC)

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 04/11/2017

Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày26/7/2019

Quyết định số 2134/QĐ-UBND ngày 30/7/2021

Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

Lĩnh vực Người có công

71.

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

72.

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

Lĩnh vực Bảo trợ Phường hội

73.

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày26/7/2019

74.

Cấp đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày26/7/2019

75.

Trợ giúp Phường hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

76.

Trợ giúp Phường hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

77.

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2014-2015 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

 

78.

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp Phường hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

 

Phòng, chống tệ nạn Phường hội

 

79.

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

80.

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

81.

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 

82.

Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

 
 

Lĩnh vực việc làm

 

83.

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

QĐ 2134/QĐ-UBND ngày 30/7/2021

VI.

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO (07 TTHC)

Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/3/2021)

 

Lĩnh vực thư viện

 

84.

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

 

85.

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

 

86.

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

 
 

Lĩnh vực văn hóa cơ sở

 

87.

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp Phường

 
 

Lĩnh vực Gia đình

 

88.

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

 

89.

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

 
 

Lĩnh vực thể dục, thể thao (1)

 

90.

Thủ tục Công nhận Câu lạc bộ cơ sở

 

VII.

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (14 TTHC)

 

Lĩnh vực Nông nghiệp & PTNT (01) Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

91.

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

 
 

Lĩnh vực thủy lợi (03)

92.

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp Phường

Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

93.

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp Phường

94.

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp Phường thực hiện)

Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày ngày 24 tháng 8 năm 2018

 

Lĩnh vực kiểm lâm, lâm nghiệp (6TTHC)

QĐ số 657/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

QĐ 3734 /QĐ-UBND ngày 04tháng 12 năm 2017)

QĐ 2572/QĐ-UBND ngày 26/7/2019

95.

Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

 

96.

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

 

97.

Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

 

98.

Thủ tục Phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại

 

99.

Thủ tục Đăng ký khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

 

100.

Thủ tục Đăng ký Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

 
 

Lĩnh vực phòng chống thiên tai (3 TTHC)

 

101.

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 

102.

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

 

103.

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

 
 

Lĩnh vực trồng trọt (01 TTHC)

QĐ 975/2020

104.

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa

 

VIII

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - MÔI TRƯỜNG (04 TTHC)

 

Lĩnh vực đất đai (Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 24/8/2018)

105.

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

 
 

Lĩnh vực Môi trường (QĐ số 4028/QĐ-UBND ngày 18/11/2019)

106.

Thủ tục tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

 
 

Lĩnh vực phí, lệ phí (QĐ 2327/QĐ-UBND ngày 13/8/2020)

107.

Thủ tục kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

 
 

Lĩnh vực khoa học công nghệ và môi trường ( QĐ số 3139/QĐ-UBND ngày 19/10/2020)

108.

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

 

IX.

LĨNH VỰC THANH TRA (08 TTHC)

109.

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu

QĐ 2808/QĐ-UBND ngày 24/9/2021

110.

Thủ tục giải quyết tố cáo

QĐ 4154/QĐ-UBND ngày 27/11/2019

111.

Thủ tục tiếp công dân

1888/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2018

112.

Thủ tục xử lý đơn thư

113.

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

QĐ 1461/QĐ-UBND ngày 17/5/2021

114.

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

115.

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

116.

Thủ tục thực hiện việc giải trình

X.

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, KẾ HOẠCH (05 TTHC)

Quyết định số 4368/QĐ-UBND ngày 27/11/2018

Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

 

Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

 

117.

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

 

118.

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

 
 

Lĩnh vực giá, công sản (Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 24/8/2018)

119.

Thủ tục Quyết định điều chuyển tài sản công

 

120.

Thủ tục Quyết định bán tài sản công

 

Lĩnh vực bảo hiểm (Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

121.

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN


CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG

(Ban hành kèm theo quyết định số 217/ QĐ-UBND ngày 21/7/2021)

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

I.

Lĩnh vực hòa giải cơ sở (Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

122.

Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi HGV gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải.

 

II.

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH & PHƯỜNG HỘI

Quyết định số 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

Quyết định số 3722/QĐ-UBND ngày 04/11/2017

Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày26/7/2019

 

Lĩnh vực BTXH

 

123.

Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp Phường hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ Phường hội (bao gồm cả người khuyết tật; người khuyết tật mang thai, nuôi con dưới 36 tháng tuổi)

 

124.

Thực hiện trợ cấp Phường hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị Phường, thành phố thuộc tỉnh

 

125.

Thực hiện trợ cấp Phường hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị Phường, thành phố thuộc tỉnh

 

126.

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

QĐ 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

127.

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ Phường hội được trợ giúp Phường hội thường xuyên tại cộng đồng

QĐ 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

128.

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh thôi hưởng trợ cấp Phường hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

QĐ 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

129.

Thủ tục chi trả trợ cấp Phường hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị Phường, thành phố thuộc tỉnh

QĐ 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

130.

Thủ tục quyết định trợ cấp Phường hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị Phường, thành phố thuộc tỉnh

 

131.

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ Phường hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp Phường hội cấp tỉnh, cấp huyện

QĐ 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

132.

Trợ giúp Phường hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai tang

QĐ 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2021

Lĩnh vực PCTNXH

.

133.

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 

Lĩnh vực Người có công

 

134.

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

 

135.

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần

 

136.

Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

 

137.

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

 

138.

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

139.

Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

 

140.

Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

 

141.

Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

142.

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng

 

143.

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

 

144.

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

 

145.

Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, huy chương chết trước ngày 01/01/1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi

QĐ 3578/QĐ-UBND ngày 16/10/2019

146.

Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

 

147.

Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

 

148.

Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

149.

Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến

 

150.

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

 

151.

Hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

 

152.

Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

III.

Liên thông TTHC theo Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018

153.

Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

 

154.

Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

155.

Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí

 

156.

Liên thông các thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất.

 

Nơi nhận:

- UBND thành phố;

- TT Đảng ủy, TT HĐND - UBND;

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

( Đã ký)

Nguyễn Quang Ánh

 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 963
Trước & đúng hạn: 963
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/08/2022 21:02:52)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 14
Tất cả: 10,669