THÔNG BÁO
KẾ HOẠCH Tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca cho một số đối tượng ưu tiên trên địa bàn thành phố
05/11/2021 07:11:33

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

- Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng;

- Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/1/2018 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng;

- Nghị Quyết số 21/2021/NQ-CP ngày 26/02/2021 về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 của Chính phủ;

- Quyết định số 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 của Bộ Y tế về việc Ban hành hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin Covid -19;

- Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 14/9/2021  của Bộ Y tế Về việc ban Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Công văn số 5885/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19;

- Kế hoạch số 2659/KH-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021-2022;

- Kế hoạch số 2240/KH-SYT ngày 23/7/2021 của Sở Y tế Hải Dương Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 tỉnh Hải Dương năm 2021-2022;

- Công văn số 2323/SYT-NVY ngày 02/8/2021 của Sở Y tế Hải Dương về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho một số đối tượng cao tuổi, có bệnh mạn tính;

- Công văn số 6202/BYT-DP ngày 02/8/2021 về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid-19;

- Quyết định số 3203/BCĐ-PCD ngày 03/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca được Bộ Y tế cấp đợt 76, 77, 78 và 79

II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu

- Phòng chống dịch chủ động bằng việc sử dụng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng nguy cơ và cộng đồng.

- Tiếp nhận và triển khai tiêm hết 100% số vắc xin phòng COVD-19 được BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Hải Dương phân bổ cho đúng đối tượng, đúng thời gian.

- Đảm bảo an toàn cho người được tiêm vắc xin và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch trong quá trình triển khai tiêm.

2. Yêu cầu

- Công khai, minh bạch danh sách đối tượng tiêm theo đúng hướng dẫn trong các văn bản của Chính phủ và của Bộ Y tế, tạo được sự đồng thuận, hợp tác của người dân trong quá trình triển khai.            

- Danh sách đối tượng tiêm vắc xin phòng COVID-19 phải được Ban chỉ đạo cấp thành phố, cấp xã/ phường phê duyệt.

III. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN TIÊM CHỦNG

1. Đối tượng tiêm

- Tiêm trả mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ khoảng cách tổi thiểu 08 tuần (tiêm từ đợt ngày 30/8/2021 và ngày 10-11/9/2021 và các trường hợp đã tiêm mũi 1 trước đó chưa được tiêm mũi 2). Không tiêm chủng cho những đối tượng đã tiêm mũi 1 nhưng bị phản ứng nặng sau tiêm chủng.

 - Tiêm mũi 1 cho các đối tượng sau:

+ Người từ 50 tuổi trở lên (ưu tiên các địa phương có tỷ lệ tiêm cho người từ 50 tuổi trở lên còn thấp);

+ Người từ 18 tuổi trở lên đang trong vùng dịch.

2. Thời gian, địa điểm triển khai

- Từ ngày 06/11/2021 tại Trạm Y tế 19 xã, phường.

3. Số lượng đối tượng tiêm

 

STT

Xã, phường

Đối tượng tiêm mũi 2

Đối tượng tiêm mũi 1

Số lọ vắc xin cấp

Số liều vắc xin cấp

1

An Lạc

113

 

12

120

2

Bắc An

114

150

26

260

3

Bên Tắm

151

200

35

350

4

Chí Minh

229

400

63

630

5

Cổ Thành

150

 

15

150

6

Cộng Hòa

386

 

39

390

7

Đồng Lạc

127

150

28

280

8

Hoa Thám

58

 

6

60

9

Hoàng Tân

465

 

46

460

10

Hoàng Tiến

421

 

42

420

11

Hưng Đạo

114

150

27

270

12

Lê Lợi

177

100

28

280

13

Nhân Huệ

86

 

9

90

14

Phả Lại

556

 

56

560

15

Sao Đỏ

526

 

54

540

16

Tân Dân

356

150

50

500

17

Thái Học

486

 

48

480

18

Văn An

508

100

60

600

19

Văn Đức

171

400

56

560

Tổng

5194

1800

700

7000

 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Trung tâm Y tế tham mưu cho Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 thành phố ban hành kế hoạch triển khai tiêm chủng.

2. Triển khai tập huấn chuyên môn

- Tập huấn về triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đợt 4 trực tuyến do Sở Y tế tổ chức tập huấn trực tuyến ngày 09/7/2021.

- Triển khai các hoạt động khác bằng văn bản và hình thức điện thoại trực tiếp và nhóm Zalo.

3. Công tác thông tin, truyền thông

Thực hiện hoạt động thông tin, truyền thông nhằm mục đích để người dân hiểu rõ về:

- Mục đích, ý nghĩa, hiệu quả của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19.

- Mục tiêu, đối tượng, địa bàn, phương thức triển khai tiêm vắc xin đợt này.

- Chỉ định, chống chỉ định của vắc xin, phản ứng có thể gặp phải và hướng xử lý sau tiêm chủng.

4. Điều tra, lập danh sách đối tượng tiêm

- Giao Ban Chỉ đạo phường, xã tổ chức lập danh sách theo tất cả các trường hợp theo Quyết định số 3203/BCĐ-PCD ngày 03/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca được Bộ Y tế cấp đợt 76, 77, 78 và 79.

- Danh sách cụ thể các đối tượng tiêm phải đúng theo nguyên tắc ưu tiên của kế hoạch đề ra.

- Danh sách phải đủ các thông tin: Họ và tên, địa chỉ, nghề nghiệp, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân, mã số bảo hiểm y tế, .. như theo đúng hướng dẫn và phải được phế duyệt của ban chỉ đạo, đồng thời công khai tại cơ sở để tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân.

* Căn cứ vào Kế hoạch của UBND tỉnh, BCĐ thành phố duyệt danh sách, báo cáo Thành ủy, công khai danh sách trước khi tiến hành tiêm.

5. Dự trù, tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vắc xin, vật tư tiêm chủng

- Việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiện theo đúng các quy định tại Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; và thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/1/2018 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng.

- Sử dụng trang thiết bị, vật tư trong TCMR thường xuyên để tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin COVID-19 tại tất cả các tuyến. Việc vận chuyển vắc xin phải được thực hiện bởi cán bộ được đào tạo hướng dẫn bảo quản vắc xin. Trong quá trình vận chuyển bảo quản vắc xin tại các tuyến phải có thiết bị theo dõi nhiệt độ. Việc vận chuyển vắc xin đến điểm tiêm chủng thực hiện như sau:

+ Trung tâm Y tế thành phố nhận vắc xin, vật tư tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ngày 03/11/2021.

6. Tổ chức tiêm chủng

- Công tác tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải được thực hiện nghiêm túc theo các quy định Nghị định 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; Thông tư số 34/2018/TT-BYT ngày 01/1/2018 của Bộ Y tế Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về hoạt động tiêm chủng; Quyết định 3588/QĐ-BYT ngày 26/7/2021 Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn tổ chức buổi tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Trong đó đặc biệt chú ý một số nội dung sau:

Vận dụng một số quy định mới trong Công văn số 6202/BYT-DP ngày 02/8/2021 về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vắc xin phòng COVD-19 phù hợp với điều kiện thực tế: không giới hạn số lượng người tiêm trong mỗi buổi tiêm, phát huy tối đa năng lực của các điểm tiêm chủng

+ Bố trí điểm tiêm chủng theo quy tắc 1 chiều.

- Đảm bảo các quy định về công tác phòng chống dịch:

+ Phân chia đối tượng đến tiêm theo các khung giờ khác nhau để tránh tập trung đông người trong cùng thời điểm.

+ Điểm tiêm chủng cần được vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng; thực hiện lau khử khuẩn trước và sau mỗi buổi tiêm chủng.

+ Cán bộ y tế và người đến tiêm chủng phải được thực hiện nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19.

- Đảm bảo an toàn tiêm chủng:

+ Công tác khám sàng lọc trước tiêm phải tuân thủ nghiêm ngặt theo Quyết định số 4355/QĐ-BYT ngày 14/92021 của Bộ Y tế Về việc ban Hướng dẫn tạm thời khám sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

+ Đảm bảo công tác giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời phản ứng sau tiêm chủng.

+ Bố trí sẵn sàng nhân lực , trang thiết bị, thuốc để tiếp nhận , xử lý cấp cứu phản ứng sau tiêm ngay tại cơ sở tiêm chủng và tại Trung tâm Y tế thành phố.

+ Mỗi điểm tiêm vắc xin phải bố trí sẵn một phòng cấp cứu có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu ban đầu. Và có ít nhất 01 bác sĩ được tập huấn về xử lý phản ứng sau tiêm chủng thường trực tại điểm tiêm. Ngoài cơ số thuốc của hộp chống phản vệ, mỗi điểm tiêm dự trữ thêm tối thiểu 20 ống Adrenalin.

+ Chuẩn bị sẵn 02 Bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml (rút sẵn 1ml thước Adrenalin 1mg/1ml vào bơm tiêm gắn sẵn kim, đậy kín kim tiêm bằng nắp). Để ống Adrenalin này trong hộp thuốc chống sốc để tránh nhầm lẫn với các thuốc khác. Kết thúc buổi tiêm chủng nếu không sử dụng đến cần phải hủy bỏ bơm tiêm có chứa dung dịch Adrenalin 1mg/1ml 

+ Trung tâm Y tế thành phố thành lập đội cấp cứu lưu động, thường trực 24/24 giờ trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch tiêm chủng để sẵn sàng tiếp nhận, xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm, đảm bảo theo hướng dẫn của Công văn số 5885/BYT-KCB ngày 09/7/2021 của Bộ Y tế về Hướng dẫn bảo đảm an toàn tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

+ Khi có phản ứng sau tiêm xảy ra khẩn trương tổ chức cấp cứu theo hướng dẫn của Công văn số 1711 /SYT-NVY ngày 01/6/2021 của Sở Y tế Hải Dương về việc triển khai công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid -19; đồng thời báo cáo Giám đốc Trung tâm Y tế để báo cáo Sở Y tế và Bộ Y tế theo số máy 0984371919, đặc biệt là các trường hợp đề nghị cần hội chẩn trực tuyến đặc thù liên hệ theo số máy 0912477566.

+ Cung cấp cho đối tượng tiêm tờ hướng dẫn tự theo dõi, phát hiện các phản ứng sau tiêm chủng.

+ Công bố công khai số điện thoại trực cấp cứu tiếp nhận các thông tin về phản ứng sau tiêm chủng và các thông tin liên quan khác.

7. Hoạt động kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo

- Ban Chỉ đạo thành phố phân công thành viên phụ trách và trực tiếp kiểm tra, giám sát buổi tiêm chủng.

- Công tác thông tin, báo cáo: thực hiện theo quy định

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Y tế thành phố

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện buổi tiêm vắc xin COVID-19 tại TTYT thành phố.

- Dự trù, tiếp nhận và bảo quản, cấp phát đủ vắc xin, vật tư, phương tiện tiêm chủng, đáp ứng cho Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 tại các đơn vị, địa phương trong thành phố.

- Chỉ đạo tổ chức các điểm tiêm chủng phù hợp, đảm bảo cho việc triển khai chiến dịch thuận lợi, đúng quy định và đạt mục tiêu.

- Phân công nhân lực giám sát chuyên môn tại các điểm tiêm chủng trong thời gian diễm ra buổi tiêm.

- Chuẩn bị các phương án đảm bảo sẵn sàng cấp cứu, xử lý các tai biến, biến chứng nặng sau tiêm vắc xin, đảm bảo an toàn cho các đối tượng tiêm chủng trong buổi tiêm.

- Tổng hợp kết quả tiêm chủng, báo cáo theo quy định.

2. Phòng Y tế thành phố

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch tiêm vắc xin COVID-19 cho cho các đối tượng trong phạm vi toàn thành phố. - Tham mưu cho Ban Chỉ đạo thành phố thành lập đoàn kiểm tra, giám sát trước, trong, sau tiêm chủng.

3. Phòng Tài chính- Kế hoạch thành phố

Tham mưu cho UBND thành phố trong việc bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các hoạt động triển khai chiến dịch và hướng dẫn sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo các quy định hiện hành.

4. Phòng Văn hóa- Thông tin và Đài Phát thanh thành phố

- Chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền trước và trong thời gian tổ chức chiến dịch.

- Tăng thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền về mục tiêu, lợi ích của chiến dịch.

- Cử phóng viên tiếp cận và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai tại các đơn vị, địa phương trong thời gian triển khai chiến dịch.

5. Công an thành phố

Đảm bảo an ninh trật tự tại điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19.

6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể có liên quan

- Phổ biến, quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch.

- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên phòng, ban, ngành, đoàn thể hiểu biết về lợi ích, hiệu quả của chiến dịch để phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, cho cộng đồng.

7. Ủy ban nhân dân các phường, xã

- Rà soát lập danh sách đối tượng đã tiêm mũi 1 vắc xin Astrazeneca đủ 8 tuần trở lên để tiêm mũi 2.

- Lập danh sách đối tượng ưu tiên theo Quyết định số 3203/BCĐ-PCD ngày 03/11/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương về việc phân bổ vắc xin phòng COVID-19 AstraZeneca được Bộ Y tế cấp đợt 76, 77, 78 và 79.

- Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, khu dân cư thông báo cho đối tượng thời gian và địa điểm tiêm chủng theo kế hoạch .

- Chỉ đạo nhập phần mềm tiêm chủng Covid-19 đầy đủ theo quy định.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp Trung tâm Y tế thành phố để được hướng dẫn cụ thể./.

 

Nơi nhận:

- BCĐ phòng chống dich tỉnh HD;

- Sở Y tế Hải Dương;

- Trung tâm KSBT tỉnh;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND TP;

- Lãnh đạo UBND TP;

- Phòng, ban, ngành, đoàn thể TP;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ

Nguyễn Văn Thưởng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1566
Trước & đúng hạn: 1566
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:07/10/2022 05:59:45)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 2
Tất cả: 11,543