CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quyết định về việc ban hành “Mục tiêu chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
07/09/2021 07:46:51

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

 
   


Số: 221a/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   


Tân Dân, ngày 26 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành “Mục tiêu chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý

chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

 
   


ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (phiên bản tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 26/7/2019 của UBND phường Tân Dân về việc ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ điểm 6.2 Mục tiêu chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO phường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Mục tiêu chất lượng” thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2015 tại UBND phường Tân Dân nội dung cụ thể:

1. Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015; phấn đấu tháng 10 năm 2021 hoàn thiện, cập nhật các quy trình giải quyết TTHC mới vào Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;

2. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn, trước hạn và không sai sót tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC;

3. Phấn đấu 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ;

4. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên Hệ thống quản lý văn bản điều hành; triển khai cài đặt và sử dụng chữ ký số; tăng cường thực hiện nhận, gửi công văn thông thường qua hộp thư điện tử công vụ của tỉnh.

5. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao.

Điều 2. Các bộ phận chuyên môn và cán bộ, công chức UBND phường có trách nhiệm nắm vững nội dung mục tiêu chất lượng đã được ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn phòng HĐND-UBND, Ban chỉ đạo ISO, Tổ thư ký, các bộ phận chuyên môn, các cán bộ, công chức thuộc UBND phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VP.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Quang Ánh

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Cán bộ công chức UBND phường Tân Dân phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không ngừng thỏa mãn sự hài lòng của tổ chức và công dân khi sử dụng dịch vụ công cụ thể là:

1. Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015; phấn đấu tháng 10 năm 2021 hoàn thiện, cập nhật các quy trình giải quyết TTHC mới vào Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;

2. Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được giải quyết đúng hạn, trước hạn và không sai sót tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC;

3. Phấn đấu 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ;

4. Đảm bảo 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản và sử dụng thường xuyên Hệ thống quản lý văn bản điều hành; triển khai cài đặt và sử dụng chữ ký số; tăng cường thực hiện nhận, gửi công văn thông thường qua hộp thư điện tử công vụ của tỉnhPhấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo bằng không;

5. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ giao

Tân Dân, ngày 26 tháng 9 năm 2020

TM. UBND PHƯỜNG

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Quang Ánh


(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 08 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 963
Trước & đúng hạn: 963
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:10/08/2022 21:41:50)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 14
Tất cả: 10,669