CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC LĨNH VỰC PHƯỜNG TÂN DÂN
01/08/2023 10:17:56

 `

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 
 
 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

 

TRANG

I

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI

 

 

1

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

Mức độ 4

1

2

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

Mức độ 3

2

3

Thủ tục Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

Mức độ 4

3

4

Thủ tục Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Mức độ 3

6

5

Thủ tục xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật

Mức độ 4

9

II

LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 

1

Cấp giấy xác nhận thân nhân người có công

Mức độ 2

14

III

LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI

 

 

1

Thủ tục Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

Mức độ 4

 

2

Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện

Mức độ 2

 

IV

LĨNH VỰC VIỆC LÀM

 

 

1

Hỗ trợ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh và có trong danh bạ của cơ quan thuế gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Mức độ 3

 

V

LĨNH VỰC BẢO HIỂM

 

 

1

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

Mức độ 3

 

VI

LĨNH VỰC TRẺ EM

 

 

1

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

Mức độ 2

 

2

Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em

Mức độ 2

 

3

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

Mức độ 2

 

4

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

Mức độ 2

 

5

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

Mức độ 2

 

6

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Mức độ 2

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC NỘI VỤ

 
 
 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

 

TRANG

I

LĨNH VỰC TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

 

 

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

Mức độ 4

1

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

Mức độ 4

3

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung.

Mức độ 3

5

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Mức độ 4

7

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

Mức độ 4

9

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mức độ 3

11

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

Mức độ 4

13

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

Mức độ 4

15

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

Mức độ 4

17

 

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng,tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Mức độ 4

19

 

 

 

 

I

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

 

1

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Mức độ 4

21

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Mức độ 4

23

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

Mức độ 4

25

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

Mức độ 4

27

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

Mức độ 4

29

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 
 
 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

I

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

 

 

1

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

Mức độ 4

1

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

Mức độ 3

3

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

Mức độ 3

6

4

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

Mức độ 3

9

5

Thủ tục chứng thực di chúc

Mức độ 3

12

6

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

Mức độ 3

14

7

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

Mức độ 3

16

8

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

Mức độ 4

18

9

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

Mức độ 3

20

10

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

Mức độ 3

24

11

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

Mức độ 4

26

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 
 
 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

I

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

 

 

1

Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật

Mức độ 4

1

2

Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

Mức độ 4

3

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

Mức độ 4

4

4

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

Mức độ 4

6

5

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

Mức độ 4

8

6

Thủ tục công nhận hòa giải viên

Mức độ 4

9

II

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI

 

 

1

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

Mức độ 3

10

2

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

Mức độ 4

18

III

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

 

 

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

Mức độ 3

22

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 
 
 

 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

 

TRANG

 

I

LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ

 

 

1

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

Mức độ 3

1

2

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

Mức độ 3

5

II

LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

 

 

1

Thủ tục đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác

Mức độ 3

6

2

Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung

Mức độ 3

8

3

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

Mức độ 3

11

4

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mức độ 3

13

5

Thủ tục đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Mức độ 3

15

6

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

Mức độ 3

17

7

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.

Mức độ 3

19

8

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Mức độ 3

21

9

Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Mức độ 3

23

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

 
 
 

 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

I

LĨNH VỰC QUẢN LÝ CÔNG SẢN

 

 

1

Quyết định điều chuyển tài sản công

Mức độ 2

1

2

Quyết định thanh lý tài sản công

Mức độ 2

4

3

Quyết định tiêu hủy tài sản công

Mức độ 2

5

II

LĨNH VỰC CHÍNH SÁCH THUẾ

 

 

1

Kê khai, thẩm định tờ khai bảo vệ môi trường đối với nước thải

Mức độ 3

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 
 
 

 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

I

LĨNH VỰC VĂN HÓA

 

 

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã

Mức độ 4

1

2

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

Mức độ 4

2

3

Thủ tục xét tặng Giấy khen gia đình văn hóa

Mức độ 4

8

II

LĨNH VỰC THỂ DỤC, THỂ THAO

 

 

1

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

Mức độ 4

11

III

LĨNH VỰC THƯ VIỆN

 

 

1

Thủ tục thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

Mức độ 3

12

2

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng

Mức độ 4

18

3

Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

Mức độ 3

22

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
 
 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Mức độ 3

1

2

Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

Mức độ 3

4

3

Thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

Mức độ 3

5

4

Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

Mức độ 3

6

5

Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

Mức độ 3

7

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC THANH TRA

 
 
 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

I

Lĩnh vực tiếp công dân

 

 

1

Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã

Mức độ 4

1

II

Lĩnh vực xử lý đơn thư

 

 

1

Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã

Mức độ 4

4

III

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

 

 

1

Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã

Mức độ 3

10

IV

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

 

 

1

Thủ tục Giải quyết tố cáo tại cấp xã

Mức độ 4

20

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC KHÁC

 
 
 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ DVC

TRANG

I

LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ HỢP TÁC

 

 

1

Thông báo thành lập tổ hợp tác

Mức độ 3

1

2

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

Mức độ 3

3

3

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

Mức độ 3

5

II

LĨNH VỰC SỨC KHỎE SINH SẢN

 

 

1

Thủ tục cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh,chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ

 

Mức độ 3

6

2

Thủ tục xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

 

Mức độ 2

8

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 
 
 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

I

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

 

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

Mức độ 4

1

II

LĨNH VỰC THỦY LỢI

 

 

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Mức độ 3

2

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

Mức độ 3

4

3

Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

Mức độ 3

6

III

LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT

 

 

1

Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

Mức độ 4

8

IV

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

 

 

1

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

Mức độ 3

10

2

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

Mức độ 3

26

3

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

Mức độ 3

41

4

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.

Mức độ 2

42

5

Trợ cấp tiền tuất, tai nạn (đối với trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội

Mức độ 2

46

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 
 
 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

I

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

 

 

1

Hòa giải tranh chấp đất đai

Mức độ 4

1

II

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

 

 

1

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

Mức độ 4

3

2

Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường

Mức độ 2

5

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 
 
 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

I

LĨNH VỰC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

 

 

1

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

Mức độ 4

1

2

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

Mức độ 3

12

3

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

Mức độ 3

23

4

Thủ tục thực hiện việc giải trình

Mức độ 3

28

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG TÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

 
 
 

 

 


STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 

MỨC ĐỘ

DVC

TRANG

I

LĨNH VỰC HỘ TỊCH

 

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

Mức độ 3

1

2

Xác nhận thông tin hộ tịch

Mức độ 3

7

3

Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

Mức độ 2

14

4

Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần)

Mức độ 2

17

5

Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Mức độ 2

21

6

Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sỹ đang hưởng trợ cấp hàng tháng, người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

Mức độ 2

25

7

Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

Mức độ 2

30

8

Liên thông thủ tục đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viện, xuất ngũ, thôi việc

Mức độ 2

36

9

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

Mức độ 2

40

10

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

Mức độ 2

43

11

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Mức độ 2

47

12

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Mức độ 2

51

13

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Mức độ 2

56

14

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

Mức độ 2

60

15

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần

Mức độ 2

69

16

Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

Mức độ 2

72

17

Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

Mức độ 2

76

18

Thủ tục đăng ký kết hôn

Mức độ 4

83

19

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

Mức độ 3

88

20

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

Mức độ 3

94

21

Thủ tục đăng ký khai tử

Mức độ 3

102

22


Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

Mức độ 3

108

23

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

Mức độ 4

113

24

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

Mức độ 3

117

25

Thủ tục đăng ký giám hộ

Mức độ 4

122

26


Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

Mức độ 4

128

27


Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

Mức độ3

136

28

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Mức độ 3

142

29

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

Mức độ 3

149

30

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

Mức độ 3

156

31

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

Mức độ 3

162

32

Thủ tục đăng ký lại khai tử

Mức độ 3

168

33

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Mức độ 4

174

34

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Mức độ 3

180

35

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Mức độ 3

190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1548
Trước & đúng hạn: 1547
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 21:28:57)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0