CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
[Đồ họa] Trách nhiệm trong bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
21/08/2023 10:26:42

Tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức thảo luận, nhận xét, đánh giá, quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ.

https://baohaiduong.vn/cong-tac-can-bo/do-hoa-trach-nhiem-trong-bo-nhiem-cong-chuc-giu-chuc-vu-lanh-dao-quan-ly-243410
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1548
Trước & đúng hạn: 1547
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2023 21:29:16)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0