CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục quy trình các thủ tục hành chính
06/09/2021 12:00:00

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HÒA GIẢI CƠ SỞ;

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT;

LĨNH VỰC NUÔI CON NUÔI - SỨC KHỎE BÀ MẸ VÀ TRẺ EM

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

I

Lĩnh vực hòa giải sơ sở (04 TTHC) QĐ 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

   

1.

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

1

 

2.

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

6

 

3.

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

8

 

4.

Thủ tục công nhận hòa giải viên

14

 

II

Lĩnh vực phổ biến giáo dục pháp luật (02 TTHC) QĐ 1133/QĐ-UBND ngày 16/4/2018)

   

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

17

 

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

19

 

III

Lĩnh vực nuôi con nuôi (02 TTHC)

QĐ 2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)

   

1

Đăng ký nuôi con nuôi trong nước

21

 

2

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

31

 

IV

Lĩnh vực sức khỏe bà mẹ và trẻ em (01 TTHC)

   

1

Thủ tục cấp giấy chứng sinh đối với trường hơp̣ trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bêṇh,chữa bêṇh nhưng đươc̣ cán bô ̣y tế hoăc̣ cô đỡ thôn bản đỡ

36

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HỘ TỊCH (19 THỦ TỤC)

QĐ 2670/QĐ-UBND ngày 01/9/2017)

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

1

Đăng ký khai sinh

1

 

2

Đăng ký kết hôn

6

 

3

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

10

 

4

Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

15

 

5

Đăng ký khai tử

20

 

6

Đăng ký khai sinh lưu động

25

 

7

Đăng ký kết hôn lưu động

29

 

8

Đăng ký khai tử lưu động

32

 

9

Đăng ký giám hộ

36

 

10

Đăng ký chấm dứt giám hộ

41

 

11

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

46

 

12

Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

52

 

13

Đăng ký lại khai sinh

58

 

14

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

64

 

15

Đăng ký lại kết hôn

70

 

16

Đăng ký lại khai tử

75

 

17

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

80

 

18

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

85

 

19

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

95

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC CHỨNG THỰC

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

I

Lĩnh vực chứng thực (11 TTHC) QĐ 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

   

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

1

 

2

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

3

 

3

Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)

6

 

4

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

9

 

5

Chứng thực di chúc

12

 

6

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

14

 

7

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

16

 

8

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

19

 

9

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

22

 

10

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

25

 

11

Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

28

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC NỘI VỤ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

I

Lĩnh vực Thi đua khen thưởng (05 TTHC)

1

Thủ tục tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

1

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoạc chuyên đề

3

3

Thủ tục tặng Giấy khen cho Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

5

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

7

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

9

II

Lĩnh vực Quản lý nhà nước về Tôn giáo (10 TTHC)

 

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

11

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

14

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

17

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

22

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

25

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

28

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

31

8

Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

34

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

37

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng,tổ chức tôn giáo,tổ chức tôn giáo trực thuộc

39

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

I

Lĩnh vực Đường bộ (02 TTHC) Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

   

1

Thủ tục cấp giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

1

 

2

Thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng tạm thời phần hè phố để tổ chức đám cưới và điểm trông giữ xe phục vụ đám cưới

5

 
 
 
 
 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - TBXH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

I

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội (6 TTHC)

(Quyết định 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016, 1- Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 10/5/2018)

 

1

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

1

 

2

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

2

 

3

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

6

 

4

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

11

 

5

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

16

 

6

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

18

 

II

Lĩnh vực Phòng, chống TNXH (04 TTHC)

(Quyết định 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016)

   

1

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

20

 

2

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

21

 

3

Hoãn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

22

 

4

Thủ tục Miễn chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng

23

 

III

Lĩnh vực Người có công (2 TTHC) Quyết định 656/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

   

1

Thủ tục xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ

24

 

2

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

27

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ DỤC THỂ THAO

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

I

Lĩnh vực Thư viện (03 TTHC) QĐ 3412/QĐ-UBND ngày 13/11/2020

   

1

Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng

1

 

2

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia tách thư viện đối với thư viện cộng đồng.

5

 

3

Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng

9

 

II

Lĩnh vực Thể dục thể thao (01 TTHC) Quyết định 1612/QĐ-UBND ngày 25/5/2016

   

1

Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

12

 

III

Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (03 TTHC) Quyết định 4306/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

   

1

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

13

 

2

Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm

15

 

3

Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa

21

 

IV

Lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo (05 TTHC) Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 27/11/2018)

   

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

23

 

2

Sát nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

26

 

3

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

28

 

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

29

 

5

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

31

 

\\

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

I

Lĩnh vực Kiểm lâm, lâm nghiệp (6 TTHC) Quyết định 657/QĐ-UBND ngày 11/3/2016, Quyết định 3734/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

   

1

Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư

1

 

2

Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân

5

 

3

Thủ tục cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

7

 

4

Thủ tục Phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại

9

 

5

Thủ tục Đăng ký khai thác rừng trồng tập trung bằng vốn do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

11

 

6

Thủ tục Đăng ký Khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với rừng trồng do chủ rừng tự đầu tư hoặc Nhà nước hỗ trợ

13

 

7

Thủ tục thủ tục thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm k khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng

14

 

II

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

   

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

17

 

III

Lĩnh vực Thủy lợi (03 TTHC) Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 26/7/2019; Quyết định số 3071/QĐ-UBND ngày ngày 24 tháng 8 năm 2018

   

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

19

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

21

 

3

Thủ tục nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp phường thực hiện)

23

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC THANH TRA –TÀI CHÍNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

I

Lĩnh vực Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (01 TTHC) Quyết định 1888/QĐ-UBND ngày 14/6/2018

   

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu cấp xã

1

 

2

Giải quyết tố cáo tại cấp xã

13

 

3

Thủ tục tiếp công dân

48

 

4

Thủ tục xử lý đơn

51

 

II

Lĩnh vực bồi thường nhà nước (01 TTHC) QĐ 3619/QĐ-UBND ngày 02/10/2018)

   

1

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.

56

 

III

Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng (04 TTHC) Quyết định 1888/QĐ-UBND ngày 14/6/2018

   

1

Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập

66

 

2

Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập

74

 

3

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

82

 

4

Thủ tục thực hiện việc giải trình

87

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI - MÔI TRƯỜNG

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

I

Lĩnh vực đất đai (01 TTHC) Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

   

1

Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai

1

 

II

Lĩnh vực Môi trường (02 TTHC) Quyết định 3072/QĐ-UBND ngày 24/8/2018

   

1

Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

4

 
 
 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC VIỆC LÀM, LĨNH VỰC BẢO HIỂM

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TRANG

 
 

I

Lĩnh vực Việc làm (01 TTHC) Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

   

1

Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn khăn do đại dịch COVID-19

1

 

IV

Lĩnh vực Bảo Hiểm (01 TTHC) (Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 16/10/2019)

   

1

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

3

 

V

Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (02 TTHC)
Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

   

1

Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư

8

 

2

Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư

9

 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1984
Trước & đúng hạn: 1984
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2022 21:29:46)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG TÂN DÂN - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Văn Nguyên - Công chức VH-TT

Địa chỉ:UBND Phường Tân Dân

Điện thoại: 0375401171

Email:nvnguyenvptk@gmail.com

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 14
Tất cả: 12,518